• A-8 ~Standard Flanges

    A-8 ~ სტანდარტული ფარნები

    ელასტომერები იკრიბებიან შეჯვარების ფარდებს, სხვადასხვა სტანდარტებით და სხვადასხვა წნევით. ზოგჯერ, მყიდველებს გვჭირდება, რომ ვიყიდოთ მათთვის, რეზინის სახსრებთან ერთად.